รูปแบบการถ่ายทำวีดิทัศน์บันทึกการสอน ส่งผ่านระบบ DPA ปรับแก้ตาม ว15 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

วันที่ 26 ส.ค. 2565
ผู้เข้าชม : 9035

รูปแบบการถ่ายทำวีดิทัศน์บันทึกการสอน ส่งผ่านระบบ DPA ปรับแก้ตาม ว15 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 วีดิทัศน์ที่นำเสนอต้องสามารถสะท้อนสมรรถนะของข้าราชการครู ในการใช้ศาสตร์และศิลป์ในวิชาชีพครู การถ่ายทำต้องแสดงให้เห็นถึง การออกแบบการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมระหว่างการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศในการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของผู้เรียน การวัดและประเมินผล โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง