เอกสารแนบภาคผนวกและเอกสารเข้าแฟ้ม ประเมิน วฐ.1-3 ว21 มีเอกสารอะไรบ้าง?

วันที่ 03 ธ.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 40152
เอกสารแนบภาคผนวกและเอกสารเข้าแฟ้ม ประเมิน วฐ.1-3 ว21 มีเอกสารอะไรบ้าง?

วฐ.1-3 แนบเอกสารอะไรบ้าง?
ตัวอย่างเอกสารแนบ วฐ.1
- กพ.7
- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมิน วิทยฐานะ
- ตารางสอน
- คำสั่งมอบหมายงานประจำปี
- วุฒิการศึกษา
- วุฒิบัตร อบรบคูปองพัฒนาครู
- ผลงานระดับต่างๆ

ตัวอย่างเอกสารแนบ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ว21
ตชว. 1.1
-หลักสูตรโรงเรียน/รายวิชาที่สอน
-คำสั่งจัดทำ/พัฒนา /ทบทวน/ประเมิน/หลักสูตร
-แบบประเมินหลักสูตร
-แผนการสอน
-นิเทศการสอน/นิเทศแผนการสอน
ตชว.1.2.1
-แบบวิเคราะห์หลักสูตร
-หน่วยการเรียนรู้วิชาที่สอน
-แผนการสอน/บันทึกหลังสอน
-นิเทศการสอน/นิเทศแผน
-แบบบันทึกการให้คำแนะนำ/ปรึกษา
ตชว.1.2.2
-วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
-แผนการสอน/บันทึกหลังสอน
-case study
--แบบบันทึกการให้คำแนะนำ/ปรึกษา
ตชว.1.2.3
-แผนการสอน/บันทึกหลังสอน
-ทะเบียนผลิตสื่อ
-ร่องรอยใช้สื่อ
-นิเทศการสอน
-บันทึกแนะแนวชั้นเรียน/โฮมรูม
-รูปภาพประกอบ
ตชว.1.2.4
-ปพ ต่างๆ
-ตารางวิเคราะห์ผลการเรียน
ตชว.1.3
-ทะเบียนผลิตสื่อ การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้
-เกียรติบัตร
-แบบประเมินสื่อ
-บันทึกเผยแพร่
--แบบบันทึกการให้คำแนะนำ/ปรึกษา
ตชว.1.4
-ข้อสอบ แบบทดสอบ การประเมินสภาพจริง
เครื่องมือที่ใช้วัดผลต่างๆ
-แผน/หลังสอน
-ประเมินสภาพจริง
-แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัด
-ชิ้นงานเด็ก
-แบบวิเคราะห์ข้อสอบ
ตชว.1.5
-วิจัยในชั้นเรียน
-วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
-สอนเสริม
--case study
ตชว.2.1
-การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน มุมสื่อต่างๆ
-ทะเบียนสื่อ
-รูปภาพที่เด็กมีส่วนร่วม
-ชิ้นงานเด็ก/แฟ้มสะสมงาน
-สารสนเทศชั้นเรียน/โฮมรูม/ทำความดี/จัดบอร์ด/ข้อตกลงในห้องเรียน/บอร์ดผลงานเด็ก
ตชว.2.2
-ประวัติเด็ก
-วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
-ทุน/เยี่ยมบ้าน/กรณีศึกษา/คัดกรองเด็ก/แนะแนว/วิจัย/ภาพถ่าย
ตชว.2.3
-เอกสารชั้นเรียนต่างๆ เอกสารประจำวิชา
ตชว.3.1
-Id plan
-เกียรติบัตร
-ศึกษาเอกสารวิชาการ
-ค้นคว้า
-AAR/PLC
-เผยแพร่/หนังสือขอบคุณ
ตชว.3.2 
-แบบบันทึก Plc 
-แบบฝึกต่างๆ/ใบงาน
และอื่นๆๆ
วฐ.3..ไม่มี

*แนวทางจัดเก็บเอกสารแนบ วฐ.1*
 
– กพ.7
 
– คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมิน วิทยฐานะ
 
– ตารางสอน
 
– คำสั่งมอบหมายงานประจำปี
 
– วุฒิการศึกษา
 
– วุฒิบัตร อบรบคูปองพัฒนาครู
 
– ผลงานในระดับต่าง ๆ
 
*แนวทางจัดเก็บเอกสารแนบ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตาม แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) (วฐ.2
)*
 
*1. ด้านการจัดการเรียนการสอน *
 
*การจัดการเรียนการสอน *หมายถึง การจัดทำหลักสูตร และหรือพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด
สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
รูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ
มีจำนวน 8 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้
 
*ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร *
 
*การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร *หมายถึง การจัดทำและหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือผล
การเรียนรู้
 
ต้องมีหลักฐาน และร่องรอย ดังนี้ 
 
1) หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่สอน 
 
2) หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาที่สอน 
 
3) หลักฐานการประเมินผล การใช้หลักสูตรกลุ่มสาระ การเรียนรู้/รายวิชาที่สอน 
 
4) วุฒิบัตร เกียรติบัตร โล่ คำสั่ง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
*ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น*
 
– เอกสารหลักสูตรโรงเรียน รวมถึงรายวิชาที่สอน
 
– เอกสารคำสั่งพัฒนา และเอกสารการวิเคราะห์หลักสูตร
 
– เอกสารแบบประเมินหลักสูตร
 
– เอกสารแผนการสอน
 
– เอกสารการนิเทศการสอน รวมถึงนิเทศแผนการสอน
 
*1.2 การจัดการเรียนรู้ *
 
*การจัดการเรียนรู้ *หมายถึง การจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญให้เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
 
*ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้*
 
*การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ *หมายถึง การจัดทำ และหรือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ
คำอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนบริบท ของสถานศึกษาและ
ท้องถิ่นมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning)โดยเลือกรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ และประเมินผลหน่วยการเรียนรู้
 
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐานแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
 
1) ใบรับรองการผ่านการ ทดสอบความรู้จากสถาบัน ทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
 
2) วุฒิบัตร, เกียรติบัตร, ใบรับรอง, โล่, รางวัล, หรือหลักฐานการศึกษาต่อ
 
3) หนังสือเชิญ คำสั่ง หนังสือขอบคุณ ฯลฯ 
 
4) เอกสารทางวิชาการที่ศึกษา
 
5) ผลการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาการ
 
6) เอกสาร หลักฐาน อื่น ๆ เพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้อง
 
*ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น*
 
– เอกสารแบบวิเคราะห์หลักสูตร
 
– เอกสารหน่วยการเรียนรู้วิชาที่สอน
 
– เอกสารแผนการสอน และบันทึกหลังสอน
 
– เอกสารนิเทศการสอน และนิเทศแผน
 
– เอกสารแบบบันทึกการให้คำแนะนำ และแนวทางการให้คำปรึกษา
 
*ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 **การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/
แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/*แผนการจัดประสบการณ์* *มีความหมาย ดังนี้
 
*จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ *หมายถึง การกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหน่วยการเรียน
รู้เป็นการเตรียมการสอนหรือการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
 
*จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) *หมายถึง การวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็น
พิเศษทางการศึกษาหรือการบาบัดฟื้นฟูของแต่ละบุคคล โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครู ผู้
บริหาร และสหวิชาชีพเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษ
ของแต่ละบุคคล ตลอดจนกำหนด สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาให้เฉพาะบุคคล อย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร
 
*จัดทำแผนการสอนรายบุคคล (**IIP) *หมายถึง การกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ หรือการ
บำบัดฟื้นฟู เป็นการเตรียมการสอนหรือการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการบำบัดฟื้นฟูไว้ล่วงหน้า
อย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
 
*จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ *หมายถึง การกำหนดแนวทางการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการที่สมดุลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านกิจกรรม
การเล่นที่เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล
 
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐานแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
 
1) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ หรือองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้
กระบวนการวิจัย หรือการดำเนินการวิจัย 
 
2) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการเป็นผู้นำ หรือการให้คำแนะนำ
 
*ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น*
 
– เอกสารการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
 
– เอกสารแผนการสอน และบันทึกหลังสอน
 
– เอกสารการศึกษาเป็นรายกรณี (Case Study)
 
– เอกสารแบบบันทึกการให้คำแนะนำและแนวทางการให้คำปรึกษา
 
*ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้*
 
*กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ *หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ที่แยบยล โดยใช้เครื่องมือ รูปแบบ
เทคนิค และวิธีการอย่างหลากหลายที่มีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
 
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐานแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
 
1) แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
2) สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการ เรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ 
 
3) หลักฐานหรือร่องรอยการประเมินผลการใช้ กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ 
 
4) คำสั่ง และร่องรอยการเป็นพี่เลี้ยง และให้คำแนะนำ 
 
5) หลักฐานและร่องรอย อื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
 
*ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น*
 
– เอกสารแผนการสอน และบันทึกหลังสอน
 
– เอกสารทะเบียนการผลิต หรือการใช้สื่อ
 
– เอกสารร่องรอยการใช้สื่อการสอน
 
– เอกสารนิเทศการสอน วิธีการสอน
 
– เอกสารบันทึกแนะแนวชั้นเรียน หรือการโฮมรูม
 
– เอกสารรูปภาพประกอบกิจกรรม
 
*ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน*
 
*คุณภาพผู้เรียน *หมายถึง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ มีสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
 
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียนรายวิชา/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอ
รับการประเมิน 
 
*ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น*
 
– เอกสาร ปพ. 5,6,8 หรือที่เกี่ยวข้อง
 
– เอกสารตารางวิเคราะห์ผลการเรียน
 
*ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้*
 
*การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ *หมายถึง
การเลือก คัดสรร ใช้ สร้าง และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มาตรฐาน การ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้
 
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐานแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
 
1) สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้  
 
2) หลักฐาน ร่องรอยการประเมินผล และหรือปรับปรุงสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้  
 
3) หลักฐานร่องรอย การนำสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ไปประยุกต์
ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง 
 
4) หลักฐานและร่องรอยอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
 
*ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น*
 
– เอกสารทะเบียนผลิตสื่อ การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้
 
– เอกสารเกียรติบัตร
 
– เอกสารแบบประเมินสื่อ
 
– เอกสารบันทึกเผยแพร่
 
– เอกสารแบบบันทึกการให้คำแนะนำ และแนวทางการให้คำปรึกษา
 
*ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้*
 
*การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ *หมายถึง กระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็นผลจาก
การจัดการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุง พัฒนา ตัดสินผลการเรียนรู้ ความก้าวหน้า และพัฒนาการของผู้
เรียนที่สะท้อนระดับคุณภาพของผู้เรียน โดยใช้วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผล ที่หลากหลาย
เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้
 
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐานแหล่งข้อมูล ดังนี้
 
1) แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
2) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ เพื่อวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 
 
3) เครื่องมือที่ใช้ในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ และเกณฑ์การให้คะแนน 
 
4) ภาระงาน ชิ้นงาน ของผู้เรียน 
 
5) คำสั่ง และร่องรอย การเป็นพี่เลี้ยง และให้คำแนะนำด้านการวัดและประเมินผล
 
*ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น*
 
– ข้อสอบ แบบทดสอบ การประเมินสภาพจริง
 
– เครื่องมือที่ใช้วัดผลต่างๆ เช่น
 
          1. เอกสารแผนการสอน บันทึกหลังสอน
 
          2. เอกสารการประเมินสภาพจริง
 
          3. เอกสารแบบวิเคราะห์ตัวชี้วัด
 
          4. เอกสารแสดงชิ้นงานเด็ก
 
          5. เอกสารแสดงแบบวิเคราะห์ข้อสอบ
 
*ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้*
 
*การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ *หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหา หรือพัฒนา การจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ
 
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐานแหล่งข้อมูล ดังนี้
 
1) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ หรือองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้
กระบวนการวิจัย หรือการดำเนินการวิจัย 
 
2) หลักฐาน ร่องรอยที่แสดงถึงการเป็นผู้นำ หรือการให้คำแนะนำ
 
ตรวจสอบจากแฟ้มเอกสาร หลักฐาน การบริหารจัดการชั้นเรียน
 
*ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น*
 
– เอกสารวิจัยในชั้นเรียน
 
– เอกสารวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
 
– เอกสารการสอนเสริม
 
– เอกสารการศึกษาเป็นรายกรณี (Case Study)
 
*2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน*
 
*ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน *หมายถึง การจัดกิจกรรมสิ่งอำนวยความสะดวก จัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และเป็น
ผู้เสริมแรง ชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนศึกษาแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติ และค้นพบคำตอบด้วย
ตนเอง มีจำนวน 3 ตัวชี้วัด
 
*ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน*
 
*การบริหารจัดการชั้นเรียน *หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ ในชั้นเรียน ที่ส่งเสริม
และเอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดกระบวน
การคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน และคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดี
งาม ปลูกฝัง ความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างแรงบันดาลใจ และ
เสริมแรงให้ผู้เรียน มีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีความสุขและมีความปลอดภัย
 
ตรวจสอบจากแฟ้มเอกสาร หลักฐาน การบริหารจัดการชั้นเรียน
 
*ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น*
 
– เอกสารแสดงการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน มุมสื่อต่างๆ
 
– เอกสารทะเบียนสื่อ
 
– เอกสารแสดงรูปภาพที่เด็กมีส่วนร่วม
 
– เอกสารแสดงผลงาน ชิ้นงานนักเรียน หรือแฟ้มสะสมงานนักเรียน
 
– สารสนเทศชั้นเรียน เช่น การโฮมรูม, การทำความดี, การจัดบอร์ด, ข้อตกลงในห้องเรียน,
บอร์ดผลงานเด็ก
 
*ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน*
 
*การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน *หมายถึง การดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำ และใช้สารสนเทศของผู้เรียน จัดทำโครงการ
และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาของผู้เรียน
รายบุคคล
 
ตรวจสอบจากแฟ้มเอกสาร หลักฐาน การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 
*ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น*
 
– เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัตินักเรียน
 
– เอกสารการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
 
– เอกสารเกี่ยวกับ ทุนต่างๆ , การเยี่ยมบ้าน, กรณีศึกษา, การคัดกรองนักเรียน, การแนะแนว
, การวิจัย รวมถึงภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
*ตัวชี้วัดที่ 2.3* *การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา*
 
*การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา *หมายถึง การดำเนินการ
รวบรวมข้อมูลของผู้เรียนในทุกด้านที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบมีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นสารสนเทศในการเสริมสร้าง และพัฒนาผู้เรียนประจำชั้น หรือประจำวิชาที่
รับผิดชอบ
 
ตรวจสอบจากแฟ้มเอกสาร หลักฐาน การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้น หรือประจำวิชา
 
*ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น*
 
– เอกสารชั้นเรียนต่าง ๆ 
 
– เอกสารประจำวิชา
 
*3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ*
 
*การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ* หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ และวิชาชีพครูโดยมีแผน
การพัฒนาตนเอง และดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติ
งานความต้องการจำเป็น องค์ความรู้ใหม่ นโยบาย แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษา หรือส่วน
ราชการต้นสังกัด
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาท
ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยความ
สัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ มีจำนวน 2 ตัวชี้วัด
 
*ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง*
 
*การพัฒนาตนเอง *หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล โดยมีแผนการพัฒนาตน
เองและดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้อง
การจำเป็น องค์ความรู้ใหม่ หรือตามนโยบาย หรือแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษา หรือส่วน
ราชการต้นสังกัด โดยนำความรู้ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัต
กรรมการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
 
ตรวจสอบจากแฟ้มเอกสารแสดงหลักฐาน และร่องรอย โดยตรวจสอบจากแฟ้มเอกสาร หลักฐาน
การพัฒนาตนเอง
 
*ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น*
 
– เอกสารแผนพัฒนาตนเอง (Id plan)
 
– เอกสารรวบรวมเกียรติบัตร
 
– เอกสารบันทึกการศึกษาเอกสารวิชาการ
 
– เอกสารบันทึกการค้นคว้า
 
– เอกสารการทบทวนหลังปฎิบัติงาน (After Action Review: AAR)
 
– เอกสารชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC)
 
– เอกสารการเผยแพร่ผลงาน และหนังสือขอบคุณ ต่าง ๆ 
 
*ตัวชี้วัดที่ 3.2  การพัฒนาวิชาชีพ*
 
*การพัฒนาวิชาชีพ *หมายถึง กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม
กันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร
มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรม
จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการ
พัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
 
ตรวจสอบจากแฟ้มแสดงหลักฐาน และร่องรอย โดยตรวจสอบจากแฟ้มเอกสาร หลักฐาน การพัฒนาตนเอง
 
– เอกสารแบบบันทึก Plc 
 
– เอกสารแบบฝึกต่างๆ หรือใบงาน และอื่นๆ
 
 
 
ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
 
 
 
ที่มา : ที่ ศธ 0206.3 / 0635 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ 

 

 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง