นางนันท์นภัส ไสยาทา

วันที่ 29 พ.ย. 2566


หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจบทอ่านแบบพรรณนา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
คุณครูนันท์นภัส  ไสยาทา
 


ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

----------------------------------------------------------------------------------

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ  ชุด Lampang: The Final Dream Distractions
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

———————————————————————-

บทคัดย่อ การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Lampang: The Final Dream Destination กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Development of Supplementary Reading Books on Mattayomsuksa 1 Students: Lampang: The Final Dream Destination

 


———————————————

บทคัดย่อ ผลการใช้โครงสร้างเรื่องเล่าที่มีต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ บทอ่านแบบพรรณนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
THE EFFECT OF USING STORY GRAMMAR ON MATTAYOMSUKSA 6 STUDENTS’ READING COMPREHENSION OF NARRATIVE TEXT