โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

โครงสร้างหน่วยงาน

วันที่ 28 ม.ค. 2564

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง


 

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป
1.  กลุ่มงานสำนักงาน
2.  กลุ่มงานพัฒนา  หลักสูตรสถานศึกษา
3.  กลุ่มงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
4.  กลุ่มงานวัดผลประเมินผล เทียบโอนผลการเรียน
5.  กลุ่มงานทะเบียนนักเรียน
6.  กลุ่มงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
7. กลุ่มงานนิเทศการศึกษา
8.   กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9.  กลุ่มงานสาระการเรียนรู้
10. กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
11. กลุ่มงานส่งเสริมและประสานความร่วมมือทางวิชาการ
12. กลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
13. กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
14. กลุ่มงานห้องสมุด
15. กลุ่มงานจัดทำสำมะโนผู้เรียนและการรับนักเรียน
16.กลุ่มงานจัดการระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
17. งานอื่น ๆ ทีได้รับมอบหมาย
1.  กลุ่มงานสำนักงาน
2.  กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน
3.  กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี
4.  กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
5.  กลุ่มงานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
6.  กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
7.  กลุ่มงานตรวจสอบติดตามประเมินผล รายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
8.  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
1.  กลุ่มงานสำนักงาน
2.  กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง
3.  กลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
4.  กลุ่มงานวินัยและ
นิติกร
5.  กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
6.  กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7.  กลุ่มงานปรับแก้พฤติกรรม
8.  กลุ่มงานพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
9.  กลุ่มงานติดตามความประพฤติ
10. กลุ่มงานระดับชั้น
11. กลุ่มงานเวรยาม
12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.  กลุ่มงานสำนักงาน
2.  กลุ่มงานธุรการ
3.  กลุ่มงานเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.  กลุ่มงานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
5.  กลุ่มงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6.  กลุ่มงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
7.  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
8.  กลุ่มงานส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่น
9.  กลุ่มงานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานอื่น
10. กลุ่มงานบริการสาธารณะ
11. กลุ่มงานโภชนาการ
12. กลุ่มงานสาธารณูปโภค
13. กลุ่มงานสุขภาพ
อนามัย
14. กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย
15. กลุ่มงานตกแต่งอาคารสถานที่
16. กลุ่มงานสวัสดิการ
17. กลุ่มงานยานพาหนะ
18. กลุ่มงานนักปฏิบัติการ
19. กลุ่มงานโสตทัศนศึกษา
20. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 

 

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ที่อยู่ 166 ม.5 ถ.จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 by Kru Math HCW

โทรศัพท์ 054269284 โทรสาร 054269494 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th