โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

วันที่ 28 ม.ค. 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด การเผยแพร่ข้อมูล
 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา
o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน
เช่น งาน 4 ฝ่าย หรือ ภาระงาน และองค์คณะบุคคล เป็นต้น
ข้อมูล O1 - โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
o แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา
o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ
ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าสถานศึกษา และผู้ดำรงตำแหน่งทางการ
บริหารของสถานศึกษา
ข้อมูล O2 - ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด ข้อมูล O2 - อำนาจหน้าที่
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
ข้อมูล O4
O5 ข้อมูลการติดต่อ
แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
o ที่อยู่สถานศึกษา
o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
o หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
o แผนที่ตั้งสถานศึกษา
ข้อมูล O5
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา เช่น
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและ
ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติ
บุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม มาตรา
35 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)
- กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
เป็นต้น
ข้อมูล O6
 ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

www.hcw.ac.th

ข่าว - กิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้
และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความ
ถาม-ตอบ เป็นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
สถานศึกษา
ข้อมูล O8
O9 Social Network
o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น Facebook หรือ
Line หรือ Twitter หรือ Instagram เป็นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
สถานศึกษา

ข้อมูล O9

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด การเผยแพร่ข้อมูล
 แผนดำเนินงาน
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูล
รายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้
ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
ข้อมูล O10
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส
o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ดำเนินงาน เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2563
ข้อมูล O11
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2562
ข้อมูล O12
 การปฏิบัติงาน
O13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย ของสถานศึกษา
ที่บุคลากรในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ
ภารกิจใด สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา กำหนดวิธีการขั้นตอน
การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
ข้อมูล O13 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การให้บริการ
O14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
สถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทาง
การปฏิบัติสำหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน
การให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น
ข้อมูล O14
O15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา
o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O15

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของสถานศึกษา
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
ข้อมูล O16
O17 E-Service
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจ
หน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของสถานศึกษา

1. ระบบ Doo Grade โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

2. ระบบแสดงผลแสดงแผนที่พร้อมกับจำนวนนักเรียนของโรงเรียน

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด การเผยแพร่ข้อมูล
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูล O18
O19 รายงานกำกับติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูล O19
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูล O20
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
สถานศึกษา จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูล O21
O22 ประกาศต่าง ๆ  เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูล O22
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผล
ที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง เป็นต้น
o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูล O23
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูล O24 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด การเผยแพร่ข้อมูล
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม
o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือ
นโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา
o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O25 นโยบายด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น
การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรใน สถานศึกษา เป็นต้น
o เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O26

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
o เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 2563
ข้อมูล O27
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
o เป็นรายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562
ข้อมูล O28

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด การเผยแพร่ข้อมูล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการ
ที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ
ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ เป็นต้น
ข้อมูล O29
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษาผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของสถานศึกษา
ข้อมูล O30 – 1
 
ข้อมูล O30 – 2
 
ข้อมูล O30 – 3
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษาผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของสถานศึกษา
ข้อมูล O31
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของสถานศึกษา
Q&A สายตรงผู้บริหาร
 
Social Network
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
ของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
ข้อมูล O33ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด การเผยแพร่ข้อมูล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
สถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
o ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา
ข้อมูล O34
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
ข้อมูล O35
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง
และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
ข้อมูล O36
O37 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O37

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
ข้อมูล O38
 แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ
ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
ข้อมูล O39
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ดำเนินงาน เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปี พ.ศ. 2563
ข้อมูล O40
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562
ข้อมูล O41

 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด การเผยแพร่ข้อมูล
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา เป็นต้น
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในสถานศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ
ติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
ข้อมูล O42
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูล O43

 

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ที่อยู่ 166 ม.5 ถ.จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 by Kru Math HCW

โทรศัพท์ 054269284 โทรสาร 054269494 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th