ประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 29 พ.ย. 2566

ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2566

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(SELF - ASSESSMENT REPORT : SAR)
ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

 

ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2565

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(SELF - ASSESSMENT REPORT : SAR)
ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

 

ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2564

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(SELF - ASSESSMENT REPORT : SAR)
ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(SELF - ASSESSMENT REPORT : SAR)
ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน