โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ผู้บริหารโรงเรียน

วันที่ 28 ม.ค. 2564

นายใจชาย  ปัณนะพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
 

49/1 ม.1 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

tel : 081-7658339

https://www.facebook.com/jaichai.punnapong.3/

Email : [email protected]

ประวัติการรับราชการ
1. เริ่มบรรจุรับราชการ ครู 1 ระดับ 3 เมื่อวันที่ 6 พฤษาคม พ.ศ.2530 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวังเหนือวิทยาคม อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2. ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหัวฝาย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
3. ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวังทองวิทยา (โรงเรียนขยายโอกาส) อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
4. ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
5. ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อ.เกาะคา จ.ลำปาง
6. ปัจจุบัน ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

วิสัยทัศน์
“สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
บริหารแบบมีส่วนร่วม ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด”


ผลงานภาคภูมิใจ
1. ชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
2. ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS)

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ที่อยู่ 166 ม.5 ถ.จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 by Kru Math HCW

โทรศัพท์ 054269284 โทรสาร 054269494 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th