คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 29 พ.ย. 2566


รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง  ลำพูน
อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายสุทัศน์ ใจคำปัน ประธานกรรมการ
2 นายกิตติพล ยาลังกา กรรมการ  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
3 นางจันทนา วงษ์คำ กรรมการ  ผู้แทนครู
4 นายดำริห์  สุวรรณสุระ กรรมการ  ผู้แทนองค์กรชุมชน
5 นางอำไพ อวนศรี กรรมการ   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 นายวิกร             ชวกรวรโชติ กรรมการ  ผู้แทนศิษย์เก่า
7 พระครูสังฆรักษ์ชัยโย ติกฺขปัญโญ กรรมการ  ผู้แทนองค์กรศาสนา
8 นายทรง บุญคำสูง กรรมการ  ผู้แทนองค์กรศาสนา
9 นายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง กรรมการ  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
10 นายเนตร ใจเที่ยง กรรมการ  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
11 นางแจ่มศิริ พานทอง กรรมการ  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
12 นายบุญส่ง         ไชยพุฒิ กรรมการ  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
13 นายสุนทร สุริยะ กรรมการ  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
14 นายประหยัด แลสันกลาง กรรมการ  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
15 นายสมบัติ อุตรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566