โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 13 ส.ค. 2563

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคู่มือประชาชน

ที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว Home School link1  link2
2 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 link1  link2  link3
3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2560 link1
4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 link1
5 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 link1
6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 link1
7 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 link1
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ที่อยู่ 166 ม.5 ถ.จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 by Kru Math HCW

โทรศัพท์ 054269284 โทรสาร 054269494 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th